Frontotemporálna Demencia: Symptómy, Liečba, Diagnostika a Dedičnosť

Frontotemporálna demencia (FTD) je skupina porúch primárne postihujúcich predné a temporálne laloky mozgu. V tomto článku vysvetlíme frontotemporálnu demenciu, jej symptómy, dostupné liečby, genetiku a diagnostické nástroje, ktoré sa v súčasnosti používajú alebo sa vyvíjajú, vrátane tekutinových biomarkerov a neurozápalových markerov v krvi aj cerebrospinálnej tekutine (CSF).
Frederika Malichová

Frederika Malichová

Neurovedkyňa na University of Cambridge.

Modrý obrázok s textom "Frontotemporálna demencia"

Frontotemporálna demencia: Prehľad

Frontotemporálna demencia (FTD) je spôsobená akumuláciou buď tau, TDP-43 alebo FUS proteínov vo frontálnych a temporálnych lalokoch mozgu.

FTD vedie k významným zmenám v správaní, osobnosti a jazykových schopnostiach.

Frontotemporálna demencia sa často objavuje u jedincov vo veku 40 až 60 rokov, čo z nej robí hlavnú príčinu demencie v tomto vekovom rozmedzí.

FTD vieme kategorizovať do niekoľkých podtypov, vrátane:

 • behaviorálny variant FTD (bvFTD),
 • sémantický variant primárnej progresívnej afázie (svPPA)
 • neplynulý variant primárnej progresívnej afázie (nfvPPA),

Každý typ FTD je charakterizovaný odlišnými klinickými znakmi a základnými neuropatologickými zmenami.

FTD sa môže objaviť sporadicky, ale asi 30-40% prípadov je zdedených. Dedičná forma frontotemporálnej demencie sa nazýva genetická forma frontotemporálna demencia (fFTD) [1, 2, 3, 4].

Symptómy frontotemporálnej demencie

Frontotemporálna demencia (FTD) spôsobuje symptómy súvisiace so správaním a rečou. Choroba je progresívna, čo znamená, že symptómy sa postupne zhoršujú.

Symptómy správania

Pacienti s FTD môžu prejavovať správanie, ktoré je spoločensky nevhodné alebo neprirodzené. Nezáujem alebo nadšenie pre aktivity je bežným príznakom FTD. Pacienti môžu konať impulzívne bez toho, aby zvážili dôsledky svojich činov. Jedinci s FTD môžu zanedbávať svoju osobnú hygienu a starostlivosť o seba. Opakujúce sa alebo nutkavé správanie je taktiež pri FTD bežné [5].

Príznaky súvisiace s jazykom

Pacienti trpiaci frontotemporálnou demenciou majú často problémy s porozumením a produkciou reči a tvorba viet môže byť pre nich náročná. Pacienti môžu stratiť schopnosť efektívne čítať a písať. Tieto príznaky sú veľmi obmedzujúce, pretože interakcia s inými ľuďmi sa stáva veľmi náročnou v dôsledku problémov s porozumením reči, zmien jazyka a zmien správania [5].

Ďaľšie frontotemporálnej demencie

V oboch podtypoch FTD sú neskoršie štádiá ochorenia charakterizované psychiatrickými poruchami, ako je disinhibícia, impulzívne činy, nedostatok empatie, stereotypy a zmeny v stravovacích návykoch. V niektorých prípadoch sa u pacientov môžu prejaviť aj extrapyramídové symptómy, čo sú pohybové poruchy podobné symptómom Parkinsonovej choroby [6] .

Je dôležité poznamenať, že symptómy FTD sa môžu výrazne líšiť od človeka k človeku v závislosti od špecifických oblastí postihnutého mozgu.

Symptómy Frontotemporálnej Demencie

Frontotemporálna demencia často spôsobuje problémy s jazykom, rečou a taktiež spôsobuje zmeny správania.

Liečba frontotemporálne demencie

V súčasnosti neexistuje žiadny liek na Frontotemporálnu demenciu, ale existuje niekoľko liečebných stratégií, ktoré dokážu zmierniť symptómy a zlepšiť kvalitu života postihnutých jedincov [4,7,8,9].

Tieto liečby môžu zahŕňať:

 1. Lieky na zvládnutie symptómov správania, ako sú antidepresíva a antipsychotické lieky.
 2. Logopédia, pracovná terapia a fyzikálna terapia na riešenie komunikačných a funkčných porúch.
 3. Podporná starostlivosť a poradenstvo pre pacientov a ich rodiny.

Genetika: Je frontotemporálna demencia dedičná?

Frontotemporálna demencia môže (ale nemusí) byť dedičná. Genetická forma frontotemporálnej demencie a je spôsobená mutáciami v špecifických génoch.

Prenáša sa v rodinách a postihnutí jedinci majú 50% šancu, že prenesú mutovaný gén na svoje deti.

Bolo identifikovaných niekoľko génov spojených s genetickou formou frontotemporálnej demencie. Medzi najbežnejšie patria [3,4,10,11]:

1. Gén C9orf72:

 • Mutácie v géne C9orf72: sú najbežnejšou a dobre známou genetickou príčinou frontotemporálnej demencie.
 • Iné ochorenia spojené s mutáciou C9orf72: Tento gén sa podieľa nielen na frontotemporálnej demencii, ale je tiež hlavným genetickým faktorom pri amyotrofickej laterálnej skleróze (ALS), často označovanej ako ALS-FTD. Toto prekrytie poukazuje na genetickú zložitosť neurodegeneratívnych ochorení.
 • Patologický mechanizmus: Mutácia C9orf72 vedie k akumulácii abnormálnych opakovaných expanzií nukleotidových sekvencií v géne. Predpokladá sa, že tieto rozšírené opakovania prispievajú k rozvoju frontotemporálnej demencie aj ALS, hoci presné mechanizmy sa stále skúmajú.

2. Gén MAPT:

 • Mutácie v géne MAPT: sú primárne spojené so špecifickým podtypom genetickej formy frontotemporálnej demencie známej ako FTD s patológiou tau.
 • Tau proteín, spojený s mikrotubulami, hrá kľúčovú úlohu pri udržiavaní štrukturálnej integrity nervových buniek. Mutácie v géne MAPT vedú k abnormalitám v tau proteíne, čo vedie k tvorbe tau agregátov alebo klbiek v mozgu. Tieto spleti tau sú charakteristické patologické znaky frontotemporálnej demencie s patológiou tau.

3. GRN:

 • Mutácie v géne GRN: sú spojené s ďalším podtypom genetickej formy frontotemporálnej demencie, často označovanej ako frontotemporálna demencia s patológiou proteínu TDP-43.
 • Abnormality proteínu TDP-43: Gén GRN poskytuje pokyny na produkciu progranulínu, proteínu, ktorý sa podieľa na raste a udržiavaní buniek. Mutácie v GRN vedú k zníženiu hladín progranulínu, čo následne spôsobuje abnormálnu akumuláciu iného proteínu nazývaného TDP-43 v nervových bunkách. Proteinopatia TDP-43 je bežným znakom frontotemporálnej demencie.

Výskum a diagnostika frontotemporálnej demencie

Vedci neustále skúmajú nové diagnostické nástroje a spôsoby, ako presnejšie diagnostikovať FTD [4,11,12,13]:

 1. Výskum biomarkerov: Vedci neustálne skúmajú rôzne biomarkery spojené s FTD, ako je tau a TDP-43. Detekcia týchto biomarkerov v mozgovomiechovom moku (CSF) alebo prostredníctvom neuroimagingových techník, ako je skenovanie pozitrónovou emisnou tomografiou (PET), môže pomôcť pri presnejšej diagnostike FTD.
 2. Krvné Biomarkery: Vedci sa snažia identifikovať krvné biomarkery založených pre FTD. Tieto markery, by mohli poskytnúť menej invazívne a dostupnejšie prostriedky na diagnostiku a monitorovanie ochorenia.
 3. Digitálne biomarkery: So zvyšujúcim sa používaním nositeľných zariadení a aplikácií pre smartfóny výskumníci skúmajú potenciál digitálnych biomarkerov. Tieto technológie môžu monitorovať jemné zmeny v správaní, kognícii a každodenných aktivitách, čo môže pomôcť pri včasnej detekcii FTD a sledovaní progresie ochorenia.
 4. Neuroimagingové techniky: Skúmajú sa pokročilé neuroimagingové metódy, ako je funkčná MRI a difúzne tenzorové zobrazovanie, s účelom odhaliť špecifické vzorce mozgovej atrofie a zmien konektivity spojených s FTD. Tieto techniky môžu poskytnúť cenné informácie o štrukturálnych a funkčných zmenách v mozgu.
 5. Strojové učenie a AI: Algoritmy umelej inteligencie a strojového učenia sa už použili na analýzu veľkých súborov dát z klinických a neurozobrazovacích informácií. Tieto algoritmy majú potenciál zlepšiť diagnostickú presnosť identifikáciou jedinečných vzorov a markerov, ktoré nemusia byť pre ľudských lekárov ľahko zrejmé.
 6. Pokroky v genetickom testovaní: Genetické testovanie mutácií súvisiacich s FTD sa stalo dostupnejším a dostupnejším. Pokračujúci výskum v genetike pomáha identifikovať nové gény a mutácie súvisiace s FTD, čím sa zlepšuje naše chápanie genetických základov FTD.
 7. Multimodálne prístupy: Kombinácia viacerých diagnostických prístupov vrátane klinického hodnotenia, neurozobrazovania, genetického testovania a analýzy biomarkerov môže poskytnúť komplexnejšiu a presnejšiu diagnostiku FTD.

Pre viac informácií o Frontotemporálnej demencií a iných foriem demencií si môžete prečítať anglickú verziu nášho blogu.

Related PostsSubscribe to our newsletter to get updates about MediSearch and the latest blogs!

Frederika Malichová

Frederika Malichová

Frederika je postgraduálna výskumníčka na University of Cambridge, kde skúma nové biomarkery pre frontotemporálnu demenciu a iné tauopatie. Jej výskum bol publikovaný na prestížnych konferenciách ako je Alzheimer's Association International Conference 2023. Titul BSc v biomedicínskych vedách získala na UCL, kde úzko spolupracovala s UK Demencia Research Institute.